This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-12
Ilmoituksen numero2023-136365
TED numero2023/S 178-558124
OstajaorganisaatioKaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2296962-1 )
Salpausselänkatu 22
FI-45100 Kouvola
http://www.ely-keskus.fi
Hankinnan otsikkotiedotMaahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kouvola puitejärjestely, 2024-2025
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio2 440 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92669/notice/136365/overview
Originaali JSON tietue136365.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus1. Palvelun sisältö 1.1. Koulutuksen tehtävä ja tavoite Kotoutumiskoulutuksen tehtävä on kehittää opiskelijan suomen kielen taitoa ja muita valmiuksia, jotka edistävät opiskelijan omaa toimijuutta, osallisuutta ja yhdenvertaista asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kotoutumiskoulutus pyrkii osaltaan turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä yritystoiminnan syntymistä. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen kielessä toimivan peruskielitaidon voidakseen toimia jokapäiväisen elämän tilanteissa, työelämässä ja jatko-opinnoissa. Koulutuksessa opiskelija oppii tuntemaan oikeutensa ja velvollisuutensa Suomessa asuvana henkilönä, työntekijänä ja yrittäjänä. Lisäksi kotoutumiskoulutus harjaannuttaa opiskelijaa suomalaisen yhteiskunnan muihin toimintatapoihin, arjen taitoihin sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään elämäntapaan. Koulutuksen tehtävää ja tavoitetta on kuvattu laajemmin opetussuunnitelman perusteissa (OPH-649-2022). 1.2. Koulutuksen kohderyhmä, koulutukseen ohjaaminen ja opiskelijoiden valinta Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston/työvoimaviranomaisen, Kouvolan maahanmuuttaja-asiakkaat, joilla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, ja jotka TE-toimiston/työvoimaviranomaisen toimesta tehdyn alkukartoituksen ja palvelutarvearvion sekä tehdyn kielitaidon lähtötasoarvioinnin perusteella tarvitsevat kotoutumiskoulutusta. Toissijaisesti koulutukseen voidaan valita myös muita TE-toimiston/työvoimaviranomaisen asiakkaita TE-asiantuntijan/työvoimaviranomaisen harkinnan mukaan. TE-toimisto/työvoimaviranomainen tekee opiskelijavalinnat koulutuksen alkaessa ja osoittaa koulutukseen uusia opiskelijoita sen aikana. Optiokausilla koulutukseen ohjaava taho voidaan määritellä uudelleen (TE2024 -uudistus). Koulutusta räätälöidään opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti. TE-toimisto/työvoimaviranomainen valitsee opiskelijat hitaasti, perusnopeudella tai nopeasti etenevään ryhmään tai erityistä tukea tarvitsevien ryhmään. Valinta tapahtuu kielitaidon lähtötasoarvioinnin ja opiskelijavolyymien perusteella. Ryhmiä voidaan myös yhdistää. TE-toimisto/työvoimaviranomainen valitsee opiskelijat yhteen moduuliin kerrallaan. 1.3. Koulutuksen moduulijako ja etenemisnopeudet Koulutuskokonaisuus (~80 opintopistettä) jaetaan neljään eri moduuliin. Yksittäinen opiskelija ei välttämättä opiskele kaikkia moduuleita, vaan häntä rohkaistaan ja tuetaan hakemaan valmiuksiensa ja toiveidensa mukaisesti työhön tai muuhun koulutukseen kotoutumiskoulutuksen aikana. Koulutuskokonaisuuden ja sen osa-alueiden jako moduuleihin eri poluilla (hidas, perus, nopea ja tuettu polku) ilmenee liitteestä 4. Koulutuksenjärjestäjä voi käyttää opetussuunnitelmansa perusteena liitteestä ilmenevää jakoa. Moduulijakoa voidaan muuttaa kesken sopimuskauden Tilaajan, Tarjoajan ja TE-toimiston/työvoimaviranomaisen yhteisellä päätöksellä. Perusnopeudella etenevän, hitaan ja nopean polun lisäksi järjestetään moniammatillista tukea ja räätälöidympää koulutuspolkua tarvitseville opiskelijoille erityistä tukea tarvitsevien polku. Opiskelijoita voidaan ohjata erityistä tukea tarvitsevien polulle kotoutumiskoulutuksen alkaessa tai muilta kotoutumiskoulutuksen poluilta, kun opiskelun etenemisessä on haasteita. Opiskelija palaa takaisin/ohjataan muulle kotoutumiskoulutuksen polulle, kun se on hänen osaltaan tarkoituksenmukaista. Tuetun kotoutumisen polussa yhteistyökumppanina toimii TE-toimiston/työvoimaviranomaisen ohella mahdollisuuksien mukaan sosiaalitoimi. 1.4. Koulutuksen toteuttamisesta Opetus tapahtuu suomeksi, ellei tilaajan kanssa muusta sovita. Opiskelijoiden kielivarantoa käytetään mahdollisuuksien mukaan opintojen tukena. Työvoimakoulutus on kokopäiväopiskelua. Opiskelijatyöpäivän laskentaperusteena on seitsemän opetustuntia (á 45 min.) ja opiskelijatyöpäiviksi lasketaan viisi päivää viikossa, pois lukien arkipyhät, juhannusaatto ja jouluaatto. Mahdolliset etäopiskeluna suoritettavat koulutusosiot tulee mitoittaa tarjouksessa siten, että ne työmäärältään vastaavat lähiopetusta. Työssäoppimisjakson päivittäisen ja viikoittaisen keston sekä jaksosta työnantajan kanssa tehtävän sopimuksen sisällön osalta tulee noudattaa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) työmarkkinatoimenpiteitä koskevia säännöksiä. Loma-ajoista sovitaan tarvittaessa koulutuskohtaisesti. Koulutuksen osa-alueet ja oppisisällöt sekä näiden laajuus on kuvattu Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH-649-2022). Koulutuksen aikana opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus suorittaa veloituksetta erilaisia sertifikaatteja, esimerkiksi hygieniapassi, anniskelupassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti tai trukkikortti, mikäli tällaisen luvan tai koulutuksen suorittamisen arvioidaan edistävän opiskelijan työllistymis- tai jatkokoulutusmahdollisuuksia. Mahdollisuus yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason ja ylimmän tason tutkinnon suorittamiseen tarjotaan niille opiskelijoille, jotka saavuttavat tarvittavan osaamisen suomen kielessä ja joiden työllistymisen tai jatkokoulutukseen pääsemisen kannalta YKI-tutkinnon suorittaminen on TE-toimiston/työvoimaviranomaisen ja tuottajan näkemyksen mukaan perusteltua. Näissä tapauksissa tuottaja korvaa tutkintomaksun opiskelijalle. YKI-tutkintopäivät ovat otp-laskutettavia päiviä. Jos opiskelija on pätevöitynyt ulkomailla ammattiin, joka on Suomessa säännelty, opiskelijalle voidaan opettajan tukemana hakea viranomaisen päätöstä tutkinnon tunnustamisesta tai ammatinharjoittamisoikeutta yhteen opiskelijan suorittamista tutkinnoista/ammatista. Tuottaja korvaa hakemukseen liittyvät viranomaismaksut opiskelijalle, mutta ei muita mahdollisia kustannuksia, jotka jäävät opiskelijan maksettavaksi. Korvaamisen edellytyksenä on, että opiskelijan työllistymisen ja jatkokoulutukseen pääsemisen kannalta kyseinen viranomaispäätös on sopimuksen muun yhteyshenkilön ja opettajan näkemyksen kannalta perusteltua. Koulutuskokonaisuuden moduuleissa 3-4 opinnoissa painotetaan työhön ja koulutukseen hakeutumista ja työelämää. Opetusta eriyttämällä annetaan opiskelijoille mahdollisuus tutustua tarkemmin heitä kiinnostavien ammattien kieleen ja käytäntöihin. Opinnot integroidaan yhteen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla. Opiskelijan tulee saada ohjausta ja tukea jatko-opintojen suunnittelussa ja työllistymisessä. Opiskelija voidaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella ohjata hakeutumaan toiseen koulutukseen tai muuhun palveluun myös kesken kotoutumiskoulutuksen, mikäli sen katsotaan edistävän opiskelijan työllistymistä ja muita valmiuksia enemmän kuin kotoutumiskoulutuksen loppuun suorittaminen. Opettajien työ voidaan organisoida eri tavoin, kuitenkin siten, että jokaisessa moduulissa kullekin ryhmälle on nimetty vastuuopettaja, joka on suomen kielen ja viestintätaitojen opettaja tai työelämä- ja yhteiskuntataitojen opettaja/ohjaava opettaja.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääAikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C4
Pääasiallinen suorituspaikkaKouvola

Sopimukset