This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-20
Ilmoituksen numero2023-118061
TED numero
OstajaorganisaatioOulun kaupunki, Oulun seudun ympäristötoimi (0187690-1 )
Solistinkatu 2
FI-90140 Oulu
http://www.ouka.fi
Hankinnan otsikkotiedotVasikkasuon maa- ja kallioainesten yleissuunnitelma-alueen tarkkailu vuosille 2023-2026.
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/81341/notice/118061/overview
Originaali JSON tietue118061.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on Vasikkasuon maa- ja kallioainesten ottamisen yleissuunnitelma- alueella 2003 käynnistyneen pinta- ja pohjavesien tarkkailun jatkaminen. Yleissuunnitelma kattaa noin 12,8 km2:n alueen, jolle on osoitettu noin 130 hehtaarin louhosalue sekä yhteensä noin 96 hehtaaria pääasiassa hiekanottoalueita. Osa tarkkailupisteistä on em. alueen ulkopuolella. Tarkkailupisteet näkyvät liitteessä 2. Tarkkailun tarkoituksena on seurata maa- ja kalliokiviaineksen ottamisen mahdollisia vaikutuksia mm. läheisiin Natura-alueisiin, Pyyryväisharjun pohjavesialueeseen sekä Isokankaan virkistysalueeseen. Kalliokiviaineksen ottoon rajatun alueen ulkopuolella esiintyy voimakkaasti rikkonaisia, sulfidipitoisia liuskeita ja mm. mustaliuskeita. Tarkkailut pitävät sisällään pinta- ja pohjavesinäytteenottoa. Tarkempi kuvaus tarkkailusta on esitetty liitteissä 1 ja 2 (näytteenottoajat, tarvittavat analyysit ja näytteenottopisteet ja virtaaman mittaus siivikoimalla). Raskasmetallit määritetään kerran viidessä vuodessa, seuraava määritysvuosi on 2027. Liitteessä 3 on vuoden 2021 tarkkailuraportti malliksi. Ympäristötoimi toimittaa raportoinnissa tarvittavat pintavesien korkeustiedot. Tarkkailun toteutuksessa on noudatettava laatusuosituksia ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22/2016). Näytteenotto tulee suorittaa sertifioidun ympäristönäytteenottajan toimesta. Tarpeelliset kenttämittaukset muistiinpanoineen tehdään näytteenoton yhteydessä. Vesinäytteiden analyysit tulee suorittaa akkreditoidussa testauslaboratoriossa. Mikäli näytteenoton yhteydessä tai näytteen analysoinnissa tapahtuu jotain, minkä vuoksi näytteitä ei voida analysoida, tulee näytteenotto uusia. Mikäli näytteenoton yhteydessä havaitaan poikkeavuuksia (esim. vioittunut putki), tulee asiasta ilmoittaa välittömästi tilaajalle. Näytteiden analyysitulokset tulee toimittaa viipymättä niiden valmistuttua Oulun seudun ympäristötoimeen. Tarkkailusta laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Raportissa kuvataan näytteenotto mahdollisine poikkeamineen, tulokset graafisesti ja johtopäätökset pitäen sisällään arvioinnin, onko pitkän ajan tulosten perusteella perusteita muuttaa tarkkailua. Johtopäätöksistä tulee käydä ilmi myös arviointi, onko pitkän ajan tulosten perusteella havaittavissa muutoksia pinta- tai pohjaveden laadussa, tasoissa tai muissa mahdollisissa ympäristöolosuhteissa. Palveluntuottaja saa käyttöönsä aikaisempien vuosien yhteenvetoraportit.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääYmpäristönsuojelu (90720000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset