This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-15
Ilmoituksen numero2023-136772
TED numero2023/S 181-567900
OstajaorganisaatioPohjois-Karjalan hyvinvointialue (3221317-4 )
Tikkamäentie 16
FI-80210 Joensuu
http://www.siunsote.fi
Hankinnan otsikkotiedotUrakoiden puitesopimusjärjestely v. 2024 – 2026, Rakennustekniset työt
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92238/notice/136772/overview
Originaali JSON tietue136772.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausAllekirjoittanut urakoitsija sitoutuu rakentamaan rakennuttajalle rakennuttajan kirjallisesti tilaamat rakennustekniset työt vuosina 2024–2026 (sopimusajanjakso 1.1.2024 - 31.12.2026, mahdollinen optio ajalle 1.1. - 31.12.2027) sitä vastaan, että rakennuttaja korvaa urakoitsijalle sovitun työntuloksen aikaansaamisesta aiheutuneet kustannukset jäljempänä kuvatulla tavalla. Urakoitsija on velvollinen rakennuttajan lukuun ja laskuun suorittamaan kaikki puitesopimuksen ja siinä noudatettavaksi määrättyjen asiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet joko itse tai erikoistöiden suorittajia käyttäen sekä aine- ja tarvikehankinnat aikaansaadakseen tarkoitettuun rakennuskohteeseen sopimuksessa määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti valmiina rakennuttajalle. Tarkekuvien laadinta työmailla tehdyistä muutoksista tilaajalle ja suunnittelijalle loppudokumentointia varten sisältyy urakoitsijan suoritukseen. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan huoltokirjatiedot tilaajalle asennetuista laitteista. Urakoitsijan edellä mainittuihin velvollisuuksiin kuuluvat tämän sopimuksen osoittamassa laajuudessa kaikki ne suoritukset, jotka ovat välttämättömiä sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi. Urakoitsijan on työntekijöiden palkkauksessa ja muissa työehdoissa noudatettava alan työehtosopimusten määräyksiä. Urakoitsijan tulee rakennuttajan sitä pyytäessä pyrkiä mahdollisuuksien mukaan antamaan ohjeellinen ennakkoarvio tarvittavien työntekijöiden lukumäärästä. Mikäli työn luonne tai muut tekijät vaativat pitkäaikaista vuoro- tai ylitöiden teettämistä, on siitä erikseen sovittava rakennuttajan kanssa. Rakennuttaja edellyttää urakoitsijan toimittavan työntekijäluettelot verottajalle viranomaismääräysten mukaisesti. Erikoistöitä ja hankintoja varten urakoitsijan on pyydettävä tarjouksia ainakin kahdelta yrittäjältä tai liikkeeltä, ellei sopimuspuolten yhteisesti toteama edullinen hankkija tai erikoistöiden suorittaja ole muutoin tiedossa. Urakoitsijan on hyväksytettävä rakennuttajalla erikoistöiden suorittajansa ja alihankkijansa ennen näiden ottamista. Urakoitsija velvoitetaan käyttämään hyvinvointialueen kulloisiakin voimassa olevia tukkurisopimuksia. Sopimustoimittajat tuoteryhmittäin ovat nähtävillä Pohjois-Karjalan hankintatoimen internet-sivuilla. Urakoitsijalle maksetaan tukussa käynnistä vain silloin, kun tukkurin rahtia ei työmaalle ehditä odottamaan. Tästä on sovittava erikseen tilaajan kanssa. Mikäli urakoitsijan saamat tukkualennukset ovat hyvinvointialueen alennuksia suuremmat, on hyvinvointialueella oikeus saada erotus hyödykseen. Rakennustyö on aloitettava tilauksessa sovittuna ajankohtana ja suoritettava siten, että sovittu työntulos on valmis viimeistään sovittuna ajankohtana. Mahdolliset välitavoitteet sovitaan työkohteittain erikseen. Työt on pidettävä keskeytyksettä käynnissä sekä saatettava loppuun niin nopeasti kuin se kohtuuden mukaan on mahdollista. Työntekijäresurssit on mitoitettava siten, että työ tulee suoritetuksi normaalina työaikana, ylitöiden teettämisestä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Päivittäinen työaika on 7.00 - 16.00 rakennusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Työajan lyhennysten käyttämisestä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Työntekijöiden lounasruokailu tapahtuu omalla ajalla. Tilaaja velvoittaa urakoitsijan työntekijät käyttämään työajanseurantajärjestelmää. Laskutyökustannukset tapahtuvat tarjouslomakkeen mukaisesti. Ne rakennusaineet ja -tarvikkeet, jotka rakennuttaja on maksanut, jäävät kaikki rakennuttajan omaisuudeksi Rakennuttaja kilpailuttaa itse seuraavat hankinnat ja erikoistyöt: LVISA-, spr-, kylmälaite-, ja viemäriverkostotyöt sekä asbestipurku,- ja tutkijatyöt.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääRakennustyöt (45000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D3
Pääasiallinen suorituspaikkaPohjois-Karjalan hyvinvointialueen omistamat tai vuokraamat kiinteistöt Siun soten alueella.

Sopimukset