This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-23
Ilmoituksen numero2023-129146
TED numero
OstajaorganisaatioEtelä-Savon Hyvinvointialue (3221315-8 )
Porrassalmenkatu 35-37
FI-50100 Mikkeli
http://www.etelasavonha.fi
Hankinnan otsikkotiedotTIETOPYYNTÖ: Henkilökuljetukset, Etelä-Savon hyvinvointialue
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88441/notice/129146/overview
Originaali JSON tietue129146.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, VAAN TIETOPYYNTÖ. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnöllä täydennetään osaamista tarjouspyynnön laadintaan. Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia, tällä vasta pyydetään kommentteja kilpailutuksesta. Tähän kansallisen ilmoituksen muodossa tehtyyn tietopyyntöön ei voi jättää tarjousta, ainoastaan esittää kommentteja. Esitettyihin kommentteihin ei vastata. Tietopyyntö ei velvoita Etelä-Savon hyvinvointialuetta toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla, ja hyvinvointialue voi jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta. Etelä-Savon hyvinvointialue ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tällä tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä Etelä-Savon hyvinvointialue korvaa tietopyyntöön vastaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa haluaa kartoittaa mahdollisuuksia kustannusvastuullaan olevien henkilökuljetusten toteuttamisesta. Kutsumme liikennöitsijät, autoilijat ja muut logistiikka-alan toimijat keskustelemaan erilaisista vaihtoehdoista Eloisan henkilökuljetuspalveluiden tuottamiseen. Olemme kiinnostuneita kuulemaan ratkaisuvaihtoehdoista ja palvelujen hintatasosta. Nykytilanteessa henkilökuljetuksia järjestetään Eloisassa hajautetusti: Tila-ja tukipalvelut palvelualue vastaa henkilökuljetusten tilaaja-asiantuntijuudesta, kiireettömiä potilassiirtoja järjestetään kolmella eri mallilla hyvinvointialueella järjestelmän välityksellä tai suoraan tilaamalla sopimusliikennöitsijöiltä, lakisääteisiä liikkumista tukevia palveluja välitetään kolmen eri sopimuksen alla: entisen Essoten alueella palvelua tuottaa Sansian Matkojenyhdistelykeskus ja muilla alueilla palvelun tuottamisesta vastaa Dride Oy. Matkojenyhdistelykeskus toimii seitsemän (7) kunnan alueella ja Dride Oy välittää kuljetuksia neljän (4) kunnan alueella Etelä-Savon hyvinvointialueella. Sulkavan henkilökuljetuspalvelut on kokonaisulkoistettu vuoteen 2025-2026 saakka. Liikkumisen tuen kuljetuksia on arviolta noin 76 000 kpl vuosittain. Näiden lisäksi kiireettömiä potilaskuljetuksia suoritetaan takseilla noin 8 000 kpl vuosittain. Kuljetusmatkojen vuosittainen yhteisarvo on noin 6 200 000 € ja kuljetusten välityksen noin 493 000 €. Kuljetusten pääkohtien lyhyt kuvaus Kiireettömillä potilaskuljetuksilla tarkoitetaan Eloisan alueella olevien laitosten välisiä kiireettömiä potilaiden siirtokuljetuksia kaikkina päivinä ja vuorokauden aikoina. Kuljetukset voivat suuntautua muualle Suomeen, esimerkiksi Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaan liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Päiväkuntoutus on Arjen tuki- ja etäpalveluyksikön järjestämää tavoitteellista ja ennaltaehkäisevää kuntoutustoimintaa ikäihmisille. Kuntouttavalla toiminnalla tuetaan kotona asuvien ikääntyneiden itsenäistä toimintakykyä ja selviytymistä arjessa. Päiväkuntoutus asiakkaat noudetaan aamulla kotiosoitteesta päiväkuntoutusyksikköön ja toiminnan jälkeen kuljetetaan takaisin kotiosoitteisiin. Vammaisuuden perusteella järjestetään kohtuullista kuljetuspalvelua, jotta henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista. Palvelulla pyritään turvaamaan henkilön itsemääräämisoikeus, yhteiskunnallinen osallisuus ja vaikuttaminen järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet koti- ja lähikunnissa eli niin sanotulla toiminnallisella alueella. Päivä- ja työtoimintaa järjestetään, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymisestä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa yksilöllisen tarpeen mukaan. Asiakaskuljetukset järjestetään toimintayksikköön ja takaisin. Niin sanotut Kela-kuljetukset eivät kuulu tähän henkilökuljetuskokonaisuuteen, ellei järjestämistapa muutu tulevaisuudessa siten, että kuljetusten järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueelle. Haluamme kuulla ajatuksianne Eloisan henkilökuljetusten järjestämisestä ja kehitysehdotuksia toiminnan järkeistämiseksi. Tärkeää on tehdä yhteistyötä, jotta myös liikennöitsijöiden työtä voidaan helpottaa. Yhteisenä intressinä on kuljetustarpeisiin sopivien liikkumispalveluiden saatavuuden varmistaminen ja edistäminen. Tahdomme luoda henkilökuljetuksista kiinnostavan kokonaisuuden, jota voimme yhteistyössä kehittää. Toiminta: - Millaisina näette toimintamallit, kuljetusten yhdistelyn, yhteistyötarpeet ja mahdollisuudet? - Kuinka voidaan taata asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtevä, ystävällinen asiakaspalvelu? - Millaisella koulutuksella voidaan ylläpitää autoilijoiden ja kuljettajien ammattitaitoa? - Mikä on perusasiakaspalvelun ja lisäpalvelun ero? - Kuinka taataan vakaa, tasapuolinen ja joustava toimintaympäristö? - Minkä pituisia sopimuskausia toivotaan? - Mikä on riittävä tarjouksen jättöaika? - Mitä liikenneyritys / -yrittäjä tarvitsee? Mikä motivoi? - Sopimuskauden aikaiset rikkeet ja sanktiot sekä bonukset? - Sopimuskaudella tulevat muutokset / kilpailuttamistekniikka? - Koulutustarpeet: avustaminen? turvallisuus? Kehitysvammaisen asiakkaan kohtaaminen? Mikä muu? (Ensiapu-taidot?) - Kuinka turvataan yöaikainen päivystys ja maaseudun palveluiden saatavuus ylipäänsä? - Kuinka ajoneuvojen saatavuutta voidaan parantaa? - Kyytien jakautuminen? Alueittain? Millä perusteella jaotellaan? - Kuinka näette kuljetuskokonaisuudet parhaiten järjestettäviksi? - Millaisena näette riittävät soveltuvuus ja osallistumisvaatimukset liikennöitsijöille? Kalusto - Millaiset ovat kohtuulliset kalustovaatimukset? Entä laitevaatimukset? - Kuljetusten erityispiirteet (kaluston suhteen ryhmitellen) - Kalustovaatimukset/ kalustotyypit - Millaisia kalustovaatimuksia? Kaluston ikä? Päästöt? Hissi-ominaisuus? Kiinteä askelma? - Millaiset ajoneuvolaitteet vaadittava kuljetusten näkökulmasta? - Laitteistovaatimukset? - Kuinka voidaan hyödyntää nykytekniikkaa? Hinnoittelu - Millaiset ovat hyvät, kannattavat hinnoitteluperusteet? Millaisena näette kilometrihinnoittelun, päivähinnoittelun ja vyöhykehinnoittelun? - Millainen lippu- / maksujärjestelmä? (mobiili? maksupäätteet?) - Kuinka lisäpalvelu hinnoitellaan? - Kuinka saadaan kuljetusten ilta- ja viikonloppupäivystys toteutettua ja kuinka tämä hinnoitellaan? Millaisia lisäkustannuksia tai bonuksia? - Mikä on toimiva laskutus-/ maksatustapa? - Ajoneuvolaite: Mitä lisätietoja kaivataan, mitä pois? Kuinka toimintaa voidaan helpottaa? - Siirrot –mistä maksetaan? - Invalisät ym. lisät? Tietoja voi lähettää ennakkoon kysymysten kautta sekä esittää kuljetuksista järjestettävässä infotilaisuudessa 6.6.2023 klo 16.30 – 18.00 Mikkelin hyvinvointikeskuksen/ keskussairaalan auditoriossa, osoitteessa Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli. Keskustelutilaisuuksiin on vapaa pääsy eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. Tapahtumaan voi osallistua paikanpäällä tai etäyhteydellä Teams:n välityksellä. Jos haluatte osallistua etäyhteydellä, pyydämme ilmoittautumaan 5.6.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostitse [email protected], jotta saamme lähetettyä Teams-kokouskutsut ennen tilaisuuden alkamista. Vastaukset, kysymykset ja kommentit voitte esittää määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä kohdassa ”Kysymykset ja vastaukset” 7.6.2023 klo 11.30 mennessä tai kohdassa ”Tietopyynnön vastauksen lähetys” 7.6.2023 klo 12.00 mennessä, jos haluatte liittää vastaukseen erillisen liitedokumentin. Mikäli lataatte erillisen liitteen, teidän tulee painaa myös kohdasta ”Lähetä vastaus tietopyyntöön”. Tietopyynnön kohdalla ”Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika” ei tarkoiteta tarjousten jättämisen määräaikaa, vaan tietopyynnön voimassa olon määräaikaa, johon mennessä voitte ladata erillisen liitteen tietopyyntöön liittyen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTieliikennepalvelut (60100000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset