This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-20
Ilmoituksen numero2023-117979
TED numero
OstajaorganisaatioMikkelin kaupunki (0165116-3 )
PL 33
FI-50101 Mikkeli
http://www.mikkeli.fi
Hankinnan otsikkotiedotMikkelin kaupungin kunnallisteknisten - ja viherrakennustöiden puitejärjestely 2023-2025 (optio 2 vuotta)
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/81281/notice/117979/overview
Originaali JSON tietue117979.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausVaativa katu- ja vesihuoltotöihin kuuluu katu- ja vesihuollon rakentamista. Kohteet voivat kuulua tähän osa-alueeseen esimerkiksi hankkeen koon, pohjaolosuhteiden, vesihuollon tai vaativien liikennejärjestelyjen takia tilaajan harkinnan mukaan. Urakoitsija vastaa liikennejärjestelysuunnitelman laadinnasta. Osa-alueen 1. puitejärjestelyyn valitaan vähintään kolme (3) puitetoimittajaa. Osa-alueen 1. puitejärjestelytarjouspyynnön kohteena on Mikkelin kaupungin alueella oleva Lehmuskylän vaihe 2 urakka. Edullisimman tarjouksen antanut puitetoimittaja valitaan tämän mallikohteen toteuttajaksi. Puitejärjestelyn tilaus osa-alueen 1. kohteista tehdään pääosin minikilpailuttamalla kohdekohtaiset urakkatarjoukset puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken. Kaikki tähän osa-alueeseen valitut puitetoimittajat voivat osallistua minikilpailutuksiin. Kilpailutuksen perusteella muodostetaan etusijajärjestys, jolloin puitesopimuskauden aikana voidaan tehdä tilauksia myös toisena (2.) ja kolmantena (3.) hintajärjestyksessä olevalta puitetoimittajalta. Myös kohteen erityispiirteet ja puitetoimittajan soveltuvuus voivat muuttaa järjestystä. Tarjoaja sitoutuu tähän tarjouspyyntöön ilmoitetuilla yksikköhinnoilla tekemään vastaavantyyppisiä kohteita. Vastaavantyyppisillä kohteilla tarkoitetaan tässä kooltaan, alueellisesti sekä työteknisesti vastaavantyyppisiä kohteita. Puitesopimuskauden aikana urakkakohteittain olosuhteiden tms. muuttuessa voidaan pyytää uusista kohteista erilliset hintatarjoukset. Tällöin rakennuskohteen yksikköhintoja verrataan aina puitesopimusjärjestelyssä annettuihin yksikköhintoihin ja käytetään soveltuvin osin sopimuksessa määriteltyjä hintoja. Mikäli kyseiseen kohteeseen ei löydy soveltuvaa litterointia, neuvotellaan yksikköhinnoista tapauskohtaisesti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutMaa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
AluekoodiFI1D1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausMaanrakennustöihin voi kuulua mm. kadun ja vesihuoltolinjojen rakentamista, muita infraan liittyviä rakentamistöitä (esim. kevyen liikenteen väyliä, kenttäalueita, rakennuksien pohjatöitä, yms.) sekä edellä mainittuihin liittyviä nurmi- ja/tai viheralueen viimeistelytöitä tilaajan harkinnan mukaan. Osa-alueen 2. kohteiden puitetoimittajiksi kiertävään järjestykseen valitaan kolme (3) edullisimman tarjouksen jättänyttä puitetoimittajaa. Mikäli hintajärjestyksen kolme (3) ensimmäistä puitetoimittajaa ovat estyneitä, työ voidaan tilata muilta puitetoimittajilta edullisuusjärjestyksessä. Lisäksi osa-alueen 2. minikilpailtuksiin valitaan vähintään 6 vaatimukset täyttävää puitetoimittajaa, joilta tilaaja voi pyytää minikilpailutuksella kohdekohtaiset urakkatarjoukset. Osa-alueen 2. puitejärjestelytarjouspyyntö kohteena on Mikkelin alueella kesällä 2023 toteutettava maanrakennustyö Sampsankatu ja KLV1 plv 0-250. Edullisimman tarjouksen antanut valitaan tämän mallikohteen toteuttajaksi. Mallikohteen perusteella syntyy tämän osa-alueen puitetoimittajien hintajärjestys. Urakkatilausten tekemisessä käytetään kiertävää puitejärjestelyä kolmen (3) edullisimman hinnan tarjonneelta puitetoimittajalta. Kierto aloitetaan ensimmäisestä puitetoimittajasta. Ensimmäisenä oleva puitetoimittaja saa noin puolet kiertoon perustuvien tilauksien kokonaisarvosta. Loput kiertoon perustuvat tilaukset jaetaan toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneiden kesken likimain tasan. Kiertoon perustuvaan arvoon lasketaan mukaan myös tarjotusta urakasta kieltäytyminen puitesopimuskauden aikana. Kiertojärjestys voi vaihdella tilaajan harkinnan perusteella. Kierron tasoitusväli on kaksi (2) vuotta. Tilaajan tarpeet ja valinta perustellaan tilaajan harkinnan perusteella työtilauksessa. Tarjoaja sitoutuu tähän tarjouspyyntöön ilmoitetuilla yksikköhinnoilla tekemään vastaavantyyppisiä kohteita. Vastaavantyyppisillä kohteilla tarkoitetaan tässä kooltaan, alueellisesti sekä työteknisesti vastaavantyyppisiä kohteita. Puitesopimuskauden aikana urakkakohteittain olosuhteiden tms. muuttuessa voidaan pyytää uusista kohteista erilliset hintatarjoukset. Tällöin rakennuskohteen yksikköhintoja verrataan aina puitesopimusjärjestelyssä annettuihin yksikköhintoihin ja käytetään soveltuvin osin sopimuksessa määriteltyjä hintoja. Mikäli kyseiseen kohteeseen ei löydy soveltuvaa litterointia, neuvotellaan yksikköhinnoista tapauskohtaisesti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutMaa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
AluekoodiFI1D1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausViheralueiden ja leikkipaikkojen rakennustöiden urakalla toteutettavat kohteet sisältävät mm. vihertyöt, kasvualustatyöt, istutukset, nurmetukset, leikkivälineiden ja kalusteiden pystytykset sekä muut mahdolliset viheralueiden rakentamiseen liittyvät työt. Osa-alueen 3 puitejärjestelyyn valitaan vähintään kolme (3) puitetoimittajaa. Puitesopimuksia tehdään vastaavasti vähemmän, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan vähemmän. Puitejärjestelytarjouspyyntö on laadittu Mikkelin alueella toteutettavan Lähemäen koulupuiston leikkipaikan peruskorjauskohteesta, joka toteutetaan keväällä 2023. Edullisimman tarjouksen antanut puitetoimittaja valitaan tämän mallikohteen toteuttajaksi. Puitejärjestelyn tilaukset tehdään ensisijaisesti minikilpailuttamalla tai edullisimman vertailuhinnan tarjonneelta puitetoimittajalta. Kaikki tähän osa-alueeseen valitut puitetoimittajat voivat osallistua minikilpailutuksiin. Lisäksi puitesopimuskauden aikana voidaan tehdä tilauksia myös toiseksi (2.) ja kolmanneksi (3.) hintajärjestyksessä olevalta puitetoimittajalta. Myös kohteen erityispiirteet ja puitetoimittajan soveltuvuus voivat muuttaa järjestystä. Tilaajan tarpeet ja valinta perustellaan tilaajan harkinnan perusteella työtilauksessa. Tarjoaja sitoutuu tähän tarjouspyyntöön ilmoitetuilla yksikköhinnoilla tekemään vastaavantyyppisiä kohteita. Vastaavantyyppisillä kohteilla tarkoitetaan tässä kooltaan, alueellisesti sekä työteknisesti vastaavantyyppisiä kohteita. Puitesopimuskauden aikana urakkakohteittain olosuhteiden tms. muuttuessa voidaan pyytää uusista kohteista erilliset hintatarjoukset. Tällöin rakennuskohteen yksikköhintoja verrataan aina puitesopimusjärjestelyssä annettuihin yksikköhintoihin ja käytetään soveltuvin osin sopimuksessa määriteltyjä hintoja. Mikäli kyseiseen kohteeseen ei löydy soveltuvaa litterointia, neuvotellaan yksikköhinnoista tapauskohtaisesti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutMaa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
AluekoodiFI1D1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPilaantuneen maan kunnostustöiden toimeksiantoihin sisältyvät tehtävät ja niiden laajuus määritellään yksityiskohtaisesti hankkeittain. Kunnostustyö voi sisältää esim. kaivua, lajittelevaa kaivua, massojen siirtoa työmaalla, kuormausta, kuljetusta, vedenpumppausta, kaivantojen mittaustyötä, työmaan aitaamista, jätejakeiden lajittelua seulakauhalla ja/tai käsin. Pilaantuneen maan kunnostustyöt (mukaan lukien jätejakeiden poistaminen) kohteita on arviolta vuosittain 0-3 kpl. Työt voivat olla hyvin myös kiireellisiä, joissa puitetoimittajan vasteajaksi edellytetään maksimissaan 1 viikko. Mikäli puitetoimittaja ei pysty toteuttamaan työtä tilaajan ilmoittamassa aikataulussa, pyydetään tarjousta kiertojärjestyksessä seuraavalta puitetoimittajalta. Pilaantuneen maan kunnostustyöt suoritetaan kunnostussuunnitelman ja/tai erillisen urakkaohjelman sekä PIMA päätöksen mukaisesti kunnostuksen ympäristöteknisen valvojan (konsultti) ohjeistuksessa. Liitteessä 4.1 on esitetty urakkaohjelman luonnos. Puitetoimittajilla tulee olla työnjohto käytettävissä. Työnjohtajan työ sisältyy tarjottuihin tuntihintoihin. Työnjohtajan tuntihinta ei ole vertailuperuste. Osa-alueen 4. kohteiden puitetoimittajiksi kiertävään järjestykseen valitaan kolme (3) edullisimman tarjouksen antanutta puitetoimittajaa. Puitesopimuksia tehdään vastaavasti vähemmän, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan vähemmän. Lisäksi tämän osa-alueen 4. puitesopimuksen piiriin kuuluvilta puitetoimittajilta tilaaja voi pyytää minikilpailutuksella kohdekohtaiset urakkatarjoukset. Puitejärjestelytarjouspyyntö on mallihanke kestoltaan 80 h, joka käsittää lajittelevaa kaivua sekä jätteiden erottelua seulakauhalla, kaivantoveden vedenpumppausta, aitaamista, kuormausta ja kuljetusta sekä kaivannon mittausta. Tarkempi erittely on LIITE 4.2 tarjouslomakkeessa. Mallikohdetta ei toteuteta sellaisenaan. Mallikohteen perusteella syntyy 4. osa-alueen puitetoimittajien hintajärjestys. Urakkatilausten tekemisessä käytetään kiertävää puitejärjestelyä kolmen (3) edullisimman hinnan tarjonneelta puitetoimittajalta. Kierto aloitetaan ensimmäisestä puitetoimittajasta. Ensimmäisenä oleva puitetoimittaja saa noin puolet kiertoon perustuvien tilauksien kokonaisarvosta. Loput kiertoon perustuvat tilaukset jaetaan toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneiden kesken likimain tasan. Kiertoon perustuvaan arvoon lasketaan mukaan myös tarjotusta urakasta kieltäytyminen puitesopimuskauden aikana. Kiertojärjestys voi vaihdella tilaajan harkinnan perusteella. Myös hankkeen aikataulu, toimitusvarmuus, vasteaika, kohteen erityispiirteet ja puitetoimittajan soveltuvuus voivat muuttaa järjestystä. Tilaajan tarpeet ja valinta perustellaan tilaajan harkinnan perusteella työtilauksessa. Kierron tasoitusväli on kaksi (2) vuotta. Tarjoaja sitoutuu tähän tarjouspyyntöön ilmoitetuilla yksikköhinnoilla tekemään vastaavantyyppisiä kohteita. Vastaavantyyppisillä kohteilla tarkoitetaan tässä kestoltaan, massamäärältään, alueellisesti sekä työteknisesti vastaavantyyppisiä kohteita. Puitesopimuskauden aikana urakkakohteittain olosuhteiden tms. muuttuessa voidaan pyytää uusista kohteista erilliset hintatarjoukset. Tällöin rakennuskohteen yksikköhintoja verrataan aina puitesopimusjärjestelyssä annettuihin yksikköhintoihin ja käytetään soveltuvin osin sopimuksessa määriteltyjä hintoja. Mikäli kyseiseen kohteeseen ei löydy soveltuvaa litterointia, neuvotellaan yksikköhinnoista tapauskohtaisesti. Mikäli käynnissä olevan maanrakennuskohteen (osa-alueiden 1, 2, 3 ja/tai esim. purku-urakan) kaivamisen yhteydessä todetaan pilaantunutta maa-ainesta, suoritetaan pilaantuneen maan kunnostustyö käynnissä olevan urakan yhteydessä kyseessä olevan kohteen maanrakennusurakoitsijan toimesta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutMaa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa (45500000)
AluekoodiFI1D1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset