This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-13
Ilmoituksen numero2022-108259
TED numero2022/S 179-503500
OstajaorganisaatioEtelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (3221323-8 )

FI- Seinäjoki
https://www.epsoteuudistus.fi/
Hankinnan otsikkotiedotEtelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sähköinen asiointialusta
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/75165/notice/108259/overview
Originaali JSON tietue108259.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausEtelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on aikeissa toteuttaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen käyttöön tulevan sähköisen asioinnin alustaratkaisun. Sähköisiä asiointipalvelujen käytön osalta on Tilaaja tässä vaiheessa tunnistanut seuraavanlaisia kehittämiskohteita: Sähköisten asiointipalveluiden tarjontaa tulee lisätä ja hyvinvointialueen sähköisiä asiointipalveluja yhtenäistää siten, ettei palveluiden saatavuudessa ole eroja esimerkiksi asuinpaikasta riippuen. Erilaisia sähköisiä asiointipalveluja on tarjolla, mutta ne ovat käytössä hyvin epätasaisesti alueen julkisten sote-organisaatioiden välillä ja organisaatioiden sisällä eri palveluissa. Kansalliseen Sähköisten palvelujen viitemalliin verraten Etelä-Pohjanmaalla on käytössä sähköisiä asiointipalveluja arviolta kohtalaisesti. Etelä-Pohjalaisista sote-palveluiden käyttäjistä vain 13,7 % on asioinut sähköisesti. Luku on maan toiseksi alhaisin (FinSote) Eteläpohjanmaalaiset kokevat suomalaisista eniten esteitä tai huolia käyttäessään sähköisiä palveluja. Etelä-Pohjanmaalla käytössä olevat sähköiset asiointipalvelut ovat tällä hetkellä irrallisia toisistaan, palveluita ei löydetä ja niihin on hankala siirtyä. Etelä-Pohjanmaan sähköisten asiointipalveluiden uudistuksen tahtotilana on tarjota kaikille asukkaille yhdenvertaiset ja saavutettavat sähköiset asiointipalvelut yhteisen kokoavan sähköisen asiointialustan kautta sekä mahdollistaa sujuvan palvelu- ja viestintäkokemuksen asukkaan ja ammattilaisen välillä sekä helpottaa ammattilaisen työskentelyä. Sähköisen asiointialustan tulee mahdollistaa kansalaisen sähköisen asioinnin ja oman hoidon/asiakkuuden seurannan keskitetyssä kanavassa. Integraatioilla parannetaan asiointikokemusta ja laajennetaan sähköisen asiointialustan portaalin kautta tarjoutuvaa palveluvalikoimaa esimerkiksi yleisesti käytettyihin kansallisiin palveluihin, ja toisaalta keskitetty asiointi mahdollistaa myös ammattilaisen näkökulmasta sujuvan työskentelyn. Tilaaja on muodostanut sähköisten asiointipalveluiden tavoitetilan, joka on suunniteltu kansallisen Sähköisten palveluiden viitemallin ja Itse- ja omahoidon kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Sähköiset asiointipalvelut on tarkoitettu koko hyvinvointialueen asukkaiden käytettäväksi, minkä vuoksi niiden tulee olla eri asiakasryhmien käytettävissä sujuvasti ja helposti. Näin ollen sähköisten palveluiden kehittämisessä tulee huomioida kaikkien hyvinvointialueen palveluiden tarpeet sekä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden väliset erityispiirteet. Tilaajan tämän hetken suunnitelmien mukaan sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen tulee koostumaan seuraavista kokonaisuuksista: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen: tavoitteena varmistaa, että Etelä-Pohjanmaan asukkaille suunnattuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä ylläpitämiseen liittyviä sisältöjä kehitetään koordinoidusti sekä yhteisen tavoitetilan mukaisesti. Sähköinen asiointi ja asianhallinta: varmistetaan asiakkaan palvelutarpeen arviointi sekä sujuva ohjaus ja ajanvaraus oikeaan palveluun, omien tietojen, asioiden, suostumusten ja tahdonilmausten hallinta, sekä mahdollistetaan puolesta asiointi kansallista Valtuudet palvelua hyödyntäen. Asiakkaan viestintäkanavien digitalisointi: asiakkaan ja sote-ammattilaisen sekä -organisaation väliseen vuorovaikutteiseen viestintään liittyvät palvelut, kuten anonyymi ja tunnisteellinen neuvonta, esitietojen antaminen sekä tutkimustulosten ja hoitoviestien välitys sekä palautteen antaminen. Kotiin vietävät ja omahoidon mahdollistavat palvelut: asiakkaan omahoidon toteutumista ja seurantaa tukevat palvelut, kuten sähköinen omasuunnitelma ja digitaaliset palvelu- ja hoitopolut, sekä kotona asumista ja arjessa pärjäämistä tukevat palvelut kuten erilaiset turva- ja apupalvelut sekä omaseuranta laitteet. Etähoiva ja etähoito: palvelujen avulla varmistetaan etähoivan sekä etähoidon onnistuminen, fyysisten käyntien korvaaminen videovastaanotolla sekä asiakkaan hyvinvoinnin ja terveydentilan arvioiminen etämittalaitteita hyödyntäen. Kansalliset palvelut -kokonaisuus: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tahtotilana on hyödyntää kansallisesti kehitettyjä digitaalisia asiointipalveluja ja integroida niitä osaksi alueen sähköisiä asiointipalveluja. Kansallisten sähköisten palveluiden osalta Tilaajan tavoitteena on myös varmistaa, että Etelä-Pohjanmaan alueellinen näkökulma tulee esille kansallisessa kehittämisessä, sekä myös varmistaa alueellisesti, että sähköiset palvelut kokonaisuuteen liittyvät kansalliset toiminnalliset ja ICT:n kehityshankkeet tulevat alueellisesti tiedoksi ja osaksi sähköisten palvelujen kehittämistä. Hankinnan eräänä tavoitteena on suunnitella asiointialusta tukemaan digitaalisten palveluiden kestävää kehitystä. Digitaalisten palveluiden kehitystarve on nopeaa ja palvelurakenteiden sekä erityisesti muodostuvan toimittajayhteistyön tulisi tukea Tilaajaa tässä muutoksessa. Yhteiset tavoitteet ja mittarit tulevat ohjaamaan asiointialustan kehittämistä tulevaisuudessa jatkuvan kehittämisen toimintamallien periaatteiden mukaisesti. Eri palvelutuotantoalueilla nähdään sähköisen asioinnin osalta olevan toisistaan eriävät tarpeet sekä erilaiset tausta- ja erillisjärjestelmät, mikä vaikuttaa merkittävästi ratkaisun monimutkaisuuteen. Keskeistä hankittavan ratkaisun osalta onkin erillisten sähköisten asiointipalveluosien yhteen liittäminen asiointialustassa sujuvan ja yhdenvertaisen käyttökokemuksen saavuttamiseksi sekä kansalaisen että ammattilaisen näkökulmasta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI194
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät